HCL 32/2024

privind declararea ca fiind de utilitate publică lucrările de interes public local ce urmează a se executa pe terenurile proprietatea Municipiului Timișoara, cuprinse în Anexa

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-001980/29.01.2024, al  Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-001980/29.01.2024 al Direcției Generale de Investiții si Mentenanță din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2024 – Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-001980/29.01.2024;

Având în vedere Avizul  Directiei Economice din data de 30.01.2024 – Anexa la raportul de specialitate nr. TMI2024-001980/29.01.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 –  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale  Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților,  Comisiei pentru administrație locală, jurdică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

Avand in vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local  nr.177/2015 - privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind de interes public local;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c) și a Anexei nr. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 -  privind Codul  administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se declară ca fiind de utilitate publică locală lucrările ce urmează a se executa pe terenurile din Timișoara, înscrise în Anexa la prezenta  hotărâre, în vederea efectuării lucrărilor  de modernizare şi mai bună funcţionalizare a acestei zone prin amenajarea de locuri de parcare pe domeniul public, racordarea platformelor de parcare  la reţeaua stradală existentă în zonă, amenajarea de alei şi trotuare, lucrări de siguranţa circulaţiei (marcaje rutiere şi indicatoare de circulaţie), lucrări de urbanizare prin amenajarea de spaţii verzi şi plantaţii stradale (pomi), precum şi lucrări de canalizare privind colectarea şi deversarea apelor meteorice de suprafaţă în reţeaua de canalizare a oraşului, zonă prevăzută în Anexa la prezenta  hotărâre.

Art.2: Se autorizează Executivul Primăriei Municipiului Timişoara să acţioneze pentru eliberarea de orice construcţii şi disponibilizarea terenurilor menţionate  la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Investiții si Mentenanță și  Direcţia Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul  Primăriei Municipiului Timişoara şi totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului;

- Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?