HCL 38/2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Extindere iluminat public str. Radu Tudoran (parțial), Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)”

Motivație

Având în vedere referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre, nr.TMI2023-016433/19.12.2023 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2023-013592/22.11.2023 al Serviciului administrare Rețele Publice  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de TMI2023-13592/14.12.2023- anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2023-013592/22.11.2023;
Având în vedere Avizul Direcției Economice TMI2023-13592/05.12.2023;
Având în vedere Avizul nr.21/03.10.2023 al Comisiei Tehnico-Economice; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate dinfonduri publice;
Având în vedere prevederile  art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4)  lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(1)  și alin.(3) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza SF, pentru investiţia: " Extindere iluminat public str. Radu Tudoran (parțial), Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel2000 până la ieșirea din oraș)”.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei: " Extindere iluminat public str. Radu Tudoran (parțial), Calea Dorobanților(porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)”, conform Anexei 1.

Art. 3: Se aprobă Anexa 2 privind descrierea sumară a investiţiei: " Extindere iluminat public str. Radu Tudoran (parțial), Calea Dorobanților(porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)”, propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 4: Se aprobă valoarea totală a proiectului" Extindere iluminat public str. Radu Tudoran (parțial), Calea Dorobanților(porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)”, în cuantum de  329.829,29 lei.
 Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul administrare Rețele Publice şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
 Art. 6: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Mass-media locale;

 

Hotărârea a fost aprobată cu 23 voturi pentru

Este utilă această pagină?