HCL 45/2024

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024

Motivație

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz, cu nr. TMI 2024-004452/21.02.2024;

- Raportul de specialitate nr. TMI2024-004492/21.02.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice;

- Avizul Serviciului Juridic din data de 21.02.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI 2024-004492/21.02.2024;

- Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

- Adresa Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. 3455/19.02.2024,  înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara nr. MTM2024-008763/19.02.2024, privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.T.P.T S.A.;

- Deciziile Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. 9/31.01.2024, 11/31.01.2024, 12/31.01.2024 și 13/19.02.2024;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 113, art. 210 și art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3, art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 92, art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d),  alin. (3) lit. d), alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art. 1: Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-008763/19.02.2024, reprezentată de Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. și Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

 

Art. 3:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:  

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

- Societății de Transport Public Timișoara S.A.;

- Domnului MEREAN Ovidiu;

- Domnului BARABAS Lorenzo – Flavius;

- Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 4 impotrivă și 1 abținere.

Este utilă această pagină?