HCL 47/2024

retragerea dreptului de folosință gratuită, conferit pe o perioadă de 49 de ani, asupra unui teren în suprafață de 100.000 mp, către Ministerul Sănătății prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiș, pentru construirea unui spital regional de urgență, drept acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2007

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre, nr.TMI2024-004582/21.02.2024, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. TMI2024-004041/16.02.2024 al Direcției Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2024 - Anexă la raportul de specialitate nr. TMI2024-004041/16.02.2024;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere dispozițiile art.861 alin (3), ale art. 866-870, art. 855 alin. (1) si (2) si art. 1244 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza articolului 24 alin. (3), a art.28 alin. (6) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art.353  din  Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă retragerea dreptului de folosință  gratuită, conferit pe o perioadă de 49 de ani, asupra unui teren în suprafață de 100.000 mp, către Ministerul Sănătății prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiș,înscris în CF nr. 413476 Timișoara, pentru construirea unui spital regional de urgență, drept acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2007.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredințeazã Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotãrâre se publicã pe site-ul propriu și totodatã, se comunicã:

      - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

      - Primarului Municipiului Timișoara;

      - Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului;    

           - DirecțiEI  de Sănătate Publică Timiş;   

      - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;

      - Mass-media  locale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?