HCL 48/2024

privind declararea ca fiind de utilitate publică lucrările cuprinse în cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 123184, inclusiv bucla provizorie de întoarcere a tramvaiului

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-004701/22.02.2024, al  Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-004767/22.02.2024 al Direcției Generale de Investiții si Mentenanță din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de  22.02.2024  – Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-004767/22.02.2024;

Având în vedere Adresa Directiei Economice – Anexa la raportul de specialitate nr. TMI2024-004767/22.02.2024;

Având în vedere Procesul-Verbal de avizare al  Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c) și a Anexei nr. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 -  privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Articole

Art.1: Se declară ca fiind de utilitate publică lucrările cuprinse în cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 123184, inclusiv bucla provizorie de întoarcere a tramvaiului.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Investiții si Mentenanță.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului;

- Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?