HCL 6/2024

privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr.23097/23.11.2023, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz; 

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23098/23.11.2023, al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; 

            Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.12.2023- Anexă la Raportul de specialitate nr. 23098/23.11.2023; 

Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara nr.MTM2023-027055/06.12.2023;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Paritare cu nr.23188/24.11.2023;

Având în vedere   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul verbal de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere la cadrul legislativ aplicabil :

· Articolul XVII, alin.(1) Secțiunea 1, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023

· Articolul XVIII, alin.(1) – (3) din Secțiunea 1, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023;

· Articolul XX alin.(1), alin.(2), alin.(5) și alin.(6)  din Secțiunea 1, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023;

· Art. 369 lit.b), art. 370 alin.(2), art.371, art.390, art. 391, alin 3, lit. a, art.392, art.393, art.405, art.407, art.408, art.409, art.518 alin.(1) lit.b) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

· Art.476 alin.(2) lit.b), 480, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

· Art. 79-851  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

· Art. 69, Art. 71-74 din H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

· Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

· Legea- Cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. b) și art. 391, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;

Articole

Art. 1: Se modifică și se aprobă Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifică și se aprobă Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, cuprins în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art.408 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019  privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art.6:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului;

- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara;

- Mass-media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru și o abținere.

Este utilă această pagină?