HCL 7/2024

Privind reorganizarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK în temeiul Legii nr. 296/2023

Motivație

    Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. MTM2023-025895/22.11.2023, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. MTM2023-025895/22.11.2023, întocmit de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK;
Având în vedere avizul din data de 23.11.2023 al Direcției Management Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, Anexă la Raportul de specialitate nr. MTM2023-025895/22.11.2023;
Având în vedere avizul din data de 23.11.2023 al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, Anexă la Raportul de specialitate nr. MTM2023-025895/22.11.2023;
Având în vedere avizul Direcției Economice -  Anexă la raportul de specialitate nr. MTM2023-025895/22.11.2023;
    Având în vedere   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și avizul  Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
    Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 450/07.12.2021 privind înființarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK;
    Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 256/14.06.2022, privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții, a salariilor de bază, respectiv modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 623/15.12.2022 privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, și a unor poziții din salariile de bază, respectiv modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK;
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 - privind transparența decizională în administrația publică, modificată;
Ținând cont de prevederile Capitolului III Secțiunea 1 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung;
    Luând în considerare prevederile art. 11, art. 12, art. 19, art. 38 alin. (3) lit. f)  din Legea- Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;
    Ținând cont de prevederile art. 369 lit. b), art. 370 alin. (2), art. 382 lit. a), art. 390, art. 391, art. 392, art. 393, art. 405, art. 407, art. 409, art. 518, art. 539, art. 540, art. 541, art. 542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare;
    În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, modificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, modificată conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă Statul de Funcții al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, modificat conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se modifică și se completează Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 256/14.06.2022 - Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, conform prevederilor Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare din actele administrative adoptate anterior de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK.
Art.7: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
    - Primarului Municipiului Timişoara;
    - Structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
    - Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK;
- Mass - mediei locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

Este utilă această pagină?