HCL 8/2024

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei, Statului de funcții și a Coeficienților de ierarhizare ale Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere:

a) Raportul de specialitate IES-GEN nr. 979/11.12.2023 al Compartimentului juridic și resurse umane din cadrul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara;

b) Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. MTM2023-028207/12.12.2023,  calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, îndeplinind condiția prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același act normativ;

c) avizul Direcției de Management Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara - Anexă la Raportul de specialitate IES-GEN nr. 979/11.12.2023;

d) avizul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara - Anexă la Raportul de specialitate IES-GEN nr.979/11.12.2023; 

e) avizul Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara - din data de  13.12.203 -  Anexă la Raportul de specialitate IES-GEN nr. 979/11.12.2023; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul- Verbal de avizare  al  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și avizul  Comisiei pentru administrație juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Luând în considerare prevederile:

a) Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 270/2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2021, Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.187/2022;

b) Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung;

c) Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

d) Art. 11 si art. 13 alin. (1) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

e) Art.129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit.c), respectiv cele ale art. 139 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

f) Art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, Organigrama, Statul de funcții și Coeficienții de ierarhizare, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Încadrarea personalului în noile funcții contractuale se realizează prin decizii ale Directorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu respectarea termenelor și a procedurilor legale.
Art.3: Pentru respectarea drepturilor la carieră ale personalului contractual ale căror posturi sunt afectate de aprobarea noii organizări a Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, se prevede un termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute în Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.
Art.4: Transformarea unei funcții vacante într-o funcție cu o altă denumire sau într-o funcție de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre, se face prin decizii ale Directorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.
Art.5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare din actele administrative adoptate anterior de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Juridic și Resurse Umane din cadrul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.
Art.7: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu și totodată,  se comunică:
    - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass – media locală.

 Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 3 abțineri.

Este utilă această pagină?