HCL 9/2024

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei, Statului de funcții pentru Filarmonica „Banatul” Timişoara

Motivație

    Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. MTM2023-028942/15.12.2023, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr.7199/14.12.2023 al Filarmonicii „Banatulˮ Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de 18.12.2023  - Anexă la Raportul de specialitate  nr. 7199/14.12.2023 al  Filarmonicii „Banatulˮ Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcției de Management Intern nr. MTM2023-028942/18.12.2023 privind susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei, Statului de funcții pentru Filarmonica „Banatul” Timişoara;
    Având în vedere   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere amendamentul formulat de Primarul Municipiului Timișoara - Domnul Dominic Fritz, în ședința Consiliului Local din data de 16.01.2024;
Având în vedere Procesul Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16.01.2024;
    Având în vedere prevederile art.554 alin.(2)-(5), art.557, art.562 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare;
    În temeiul  art.31 Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;
În conformitate cu prevederile art. 129  alin.(2)  lit. a), alin. (3)  lit.c), alin. (7)  lit.b) și art. 391  alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    În temeiul art. 139 alin.(1) și (3) și art.196 alin.(1)  lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă  Statul de funcții,  Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a Filarmonicii „Banatulˮ Timişoara,  conform Anexelor 1, 2 și  3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica „Banatulˮ Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

     - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;

     - Primarului Municipiului Timişoara;

     - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor- din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

     - Filarmonicii  "Banatul" Timisoara;

     - Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Este utilă această pagină?