Proiect HCL din 2024-05-29

privind aprobarea etapei a II-a a proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E“ si a cheltuielilor aferente investiției

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.  TMI2024-015594 din data de 22.05.2024, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024 - 015978 din data de 27.05.2024 al Direcției Revitalizare;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024 - 015978 din data de 27.05.2024 ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024 - 015978 din data de 27.05.2024 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere HCLMT nr. 302 din data de 28.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul  „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri  constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30“ din Timisoara, str. Astrilor nr.13;

Având în vedere HCLMT nr. 316 din data de 15.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza P.T a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul  „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri  constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara“ modificat prin HCLMT nr. 125 din data de 31.03.2020;

Având în vedere proiectul  „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E“ Cod SMIS 2014+: 121023 contract de finanțare nr.6039/06.10.2020, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - cu finanțare nerambursabila (FEDR + buget național) și bugetul local al Municipiului Timișoara a carui cerere de finanțare a fost aprobata prin  HCLMT nr. 255 din data de 07.07.2020.

Având în vedere OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și obligațiile prevăzute Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Având în vedere HCLMT nr. 539/28.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E“ Cod SMIS 2014+: 121023, (POR 2014-2020), în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și pentru susținerea cheltuielilor necesare implementării (cofinanțare eligibile și neeligibile), conform Instrucțiunii AM POR nr.207/2023;
Având în vedere NOTA OI nr. 40894/19.12.2023 privind etapizarea proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E“ Cod SMIS 2014+: 121023 Beneficiar UAT Municipiul Timișoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului de finanțare proiecte etapizate în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 

Articole

ART. 1: Se aprobă proiectul cu titlul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E“ - etapa II, în vederea finanțării în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 6 O regiune educată și atractivă, Obiectiv specific RSO4.2. - Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Intervenția regională 6.1B, apelul de proiecte nr. PRV/257/PRV_P6/OP4/RSO4.2/PRV_A30.

ART. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1, în cuantum de 9.440.411,56 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totala  eligibilă 8.640.405,50 lei și valoarea totala  neeligibilă 800.006,06 lei.;

ART. 3: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 972.814,17 lei  formata din:

- 172.808,11 lei respectiv 2 % din valoarea totală eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului;
- 800.006,06 reprezentând valoarea totală neeligibilă a proiectului.

ART. 4: Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuielile conexe/auxiliare ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime.

ART.5:  Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare și efectuarea tuturor cheltuielilor necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, ..........., cu un număr de ... voturi pentru, voturi abţineri..., voturi împotrivă ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenţi.

 

Este utilă această pagină?