Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-07-11
  aprobarea operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren identificat cu nr. cad. 456711 situat în intravilanul…
 • Proiect HCL din 2024-07-11
  privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Timișoara nr. CDE2021…
 • Proiect HCL din 2024-07-08
  privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024
 • Proiect HCL din 2024-07-08
  Privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor înscrise în CF nr. 455673 Timișoara, CF nr. 424959 Timișoara, CF nr. 420642…
 • Proiect HCL din 2024-07-08
  privind aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea includerii terenurilor situate în Timișoara str. Rusu Șirianu nr. 36 înscris în CF nr. 408586…
 • Proiect HCL din 2024-07-05
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zona rezidentiala si functiuni complementare’’, str. Grigore Antipa nr. 30, CF 432354, Timisoara
 • Proiect HCL din 2024-07-05
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare” , str. Liniștei, nr. 2, CF nr. 418391, Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-07-05
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare” , B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 79, 81A, CF 410472 și CF 455017, Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor înscrise în CF nr. 454666 Timișoara, CF nr. 455124 Timișoara, CF nr. 455125 Timișoara și…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a terenului cu nr. top 13847 Timișoara, înscris în CF nr. 436368, Nr. Cad. Nou 456357, proprietatea Municipiului…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  privind încheierea unui protocol de asociere între Municipiul Timișoara, Comuna Becicherecu Mic și Comuna Dudeștii Noi pentru derularea procedurilor de achiziție publică privind achiziția…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic aferenți obiectivului de investiție „Memorialul (Traseul) Revoluției din Decembrie 1989 în Timișoara” din cadrul proiectului „Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Modernizare iluminat public -Etapa…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  Privind completarea Anexei V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932 din 19.01…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Timişoara a unui număr de 3 containere din elemente modulate, aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara, cu…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare a geometriei în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren identificat cu nr. cad. 456509…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  privind prelungirea, pe o perioadă de un an a contractului de închiriere nr. 1447/18.12.2003, pentru spațiul situat în Timișoara, P-ța…
 • Proiect HCL din 2024-07-04
  privind aprobarea vânzării ap.27 din imobilul situat în Timișoara, B-dul. Iuliu Maniu nr.36, conform dispozitivului Sentinței Civile nr.28280/13.12…
 • Proiect HCL din 2024-06-25
  privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii
 • Proiect HCL din 2024-06-25
  privind aprobarea “Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare necesare pentru recompensarea elevilor și profesorilor coordonatori cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare obținute la…
 • Este utilă această pagină?