Proiect HCL din 2024-05-21

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 445775 Timișoara, CF nr. 445779 Timișoara, CF nr. 445784 Timișoara, CF nr.452489 Timișoara, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea F.B.R. Towers S.R.L. și trecerea terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan pentru drum

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024 - 15141/20.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024 - 14465/14.05.2024 al Direcției Gnerale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.05.2024 anexã la Raportul de specialitate nr. TMI2024 - 14465;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate”, autentificată sub nr. 357 din 15.03.2024, la Societatea Profesională Notarială „Zima Alexandra și Cuc Maria-Cosmina” de către Notar Public Cuc Maria-Cosmina, prin care proprietarul tabular al terenurilor menţionate mai sus, reprezentat prin Cainelli Luca în calitate de administrator al Societății F.B.R. Towers S.R.L. declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestora;

 Având în vedere Avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin (2), art. 562, alin. (2)  şi art. 889 din Codul Civil;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art 296  alin. (2)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea F.B.R. Towers S.R.L., înscrise în CF nr. 445775 Timișoara, CF nr. 445779 Timișoara, CF nr. 445784 Timișoara, CF nr.452489 Timișoara în suprafețe de 1901 mp, 1133 mp, 2026 mp respectiv 1616 mp reprezentând terenuri intravilane pentru drum;

Art. 2: Se aprobă trecerea terenurilor, menţionate la art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan destinat pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generale Valorificare Drepturi de Proprietate al UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

                 - Societatea F.B.R. Towers S.R.L.;

                 - Mass-media locale.

Este utilă această pagină?