Proiect HCL din 2024-02-22

privind modificarea HCLMT nr. 303/31.07.2020 privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’ și a cheltuielilor aferente, cu modificările și completările ulterioare

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI 2024 – 004356/20.02.2024  a proiectului de hotărâre,  al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dominic Samuel Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI 2024 – _004536/21.02.2024 al Direcției Incubator de Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul  Direcţiei Economice nr. TMI2024- 004536/21.02.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic la Raportul de specialitate nr. TMI2024- 004356/20.02.2024;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere HCLMT nr. 303 din 31.07.2020 privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’ și a cheltuielilor aferente cu modificările și completările ulterioare :

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1:   Se aprobă modificarea cererii de finanțare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’ și a cheltuielilor aferente conform Anexei 1 revizuită la prezenta hotarare.

 

Art.2.(1): Se aprobă valoarea totală, modificată corespunzator, a proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’ în cuantum de  16.034.368,97 lei TVA inclus, din care valoare totală eligibilă corespunzatoare 9.579.061,07 lei TVA inclus. Din suma totală contribuția proprie modificată a Municipiului Timisoara este de 7.841.677,32 lei TVA inclus.  

(2):  Se aprobă contribuția proprie modificată a Municipiului Timișoara de 7.841.677,32 lei TVA inclus.  

 

Art. 3: Se aprobă prelungirea până la data de 31 decembrie 2024 a perioadei de implementare a proiectului și suportarea din Bugetul Local al Municipiul Timișoara a tuturor sumelor neeligibile și/sau conexe care vor fi necesare, după data de 30.04.2024, în vederea implementării în bune condiții a acestuia.   

 

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Incubator de Proiecte, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si Asociația Prin Banat.

 

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;

-  Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Asociația Prin Banat

- Mass-media locale.

 

Este utilă această pagină?