Proiect HCL din 2024-03-19

Privind aprobarea Campaniei de buget participativ „Timișoara Decide!” 2024

Motivație

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11 din 11.01.2022 privind aprobarea Campaniei de buget participativ „Timișoara Decide!”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 211 din 24.05.2022 privind aprobarea Planului local de acțiune pentru guvernare deschisă a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Procesele Verbale de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 1 alin. (2) lit. b) și art. 2 lit. c) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și d), alin (4) lit. a), d) și e) și art. 7 lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Campania de buget participativ pentru identificarea de proiecte de interes local, iniţiate de cetăţeni sub denumirea de "Timişoara Decide!", ediția 2024.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de desfăşurare al campaniei prevăzută la art. 1 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă Formularul – propunere de proiect conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se aprobă Formularul de evaluare a eligibilității conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează structurile din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale;

Este utilă această pagină?