Proiect HCL din 2024-03-28

aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2024, a sumei de 1.250.000 lei, către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI 2024 – 008245/20.03.2024, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. TMI 2024 – 008245/20.03.2024 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, anexa la Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/28.12.2023;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;

În conformitate cu prevederile art. 129,  alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) și (3) și art. 196 alin. (1),  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În conformitate cu art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 lit. a) din Ordonanța guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art.1. Se aprobă alocarea din fondul de rezervă bugetară al Municipiului Timisoara, a sumei de 1.250.000 lei catre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Art.2. Suma de 1.250.000 lei reprezentând fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar plata cheltuielilor cu utilitățile și a altor cheltuieli de administrare și funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” Timișoara. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” Timișoara, beneficiar al sumei.

Art.3. Alocarea sumei de 1.250.000 lei se va realiza din fondul de rezervă al Municipiului Timișoara,  Cap. 54 „Alte servicii publice generale", subcapitol 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale". Plata va fi efectuată în baza solicitărilor beneficiarului care vor avea anexate documente justificative privind cheltuielile cu utilitățile și alte cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv contracte, facturi, procese verbale de recepție și alte documente, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica a Municipiului Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” Timișoara.

 

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

            - Instituției Prefectului - Județul Timis

            - Primarului Municipiului Timisoara;

            - Serviciului Juridic;

            - Direcţiei Economice;

            - Serviciului Comunicare;

            - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

            - Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;

            - Mass media locale.

Este utilă această pagină?