Proiect HCL din 2024-05-21

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului

Motivație

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu  nr. TMI2024-014709/15.05.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

- Raportul de specialitate nr. TMI2024-014745/15.05.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice;

- Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.  TMI2024-014745/15.05.2024;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

- Procesele Verbale de avizare ale  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

- Adresa Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-020485/10.05.2024 referitoare la situațiile financiare ale societății aferente anului 2023;

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 5/09.05.2024 prin care au fost avizate favorabil situațiile financiare anuale ale societății;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

În conformitate cu prevederile următoare:

- art. 3 lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 64/2001  privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;

- art. 111 alin. (2) lit. a), art. 121 și art 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

    

Articole

Art. 1: Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru aprobarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi a ședinței:

- Raportul Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. pe anul 2023;
- Raportul auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. pe anul 2023;
- Situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. la 31.12.2023;
- Repartizarea profitului net.
Art. 2: Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de  ................, ora .............. la sediul societății din Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45, Județ  Timiș.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:    
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului;
- Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.;
- Domnului ILCA Cornel – Florin;
- Domnului LULCIUC Adrian - Răzvan;
- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?