Proiect HCL din 2024-05-21

privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 455096 Timișoara, CF nr. 452147 Timișoara, CF nr. 452148 Timișoara, CF nr. 452149 Timișoara B-dul Vasile Pârvan

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.TMI2024-014796/16.05.2024  al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-014320/13.05.2024  al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT - Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadastru;
 Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 14.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-014320/13.05.2024;
 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. CU2024-000295/29.02.2024 emis de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Ordinului 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;

 În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art.1: Se aprobă operațiunea de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 455096 Timișoara, CF nr. 452147 Timișoara, CF nr. 452148 Timișoara, CF nr. 452149 Timișoara B-dul Vasile Pârvan, proprietatea Municipiului Timișoara domeniul public, rezultând imobilul cu număr cadastral nou 456455, în suprafață măsurată de 12350 mp, conform Referatului de admitere nr. 62924/2024 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș și a Certificatului de Urbanism nr. CU2024-000295/29.02.2024 emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcţiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

                 - Mass media locale;

                 - OCPI Timiș.

 

 

 

Este utilă această pagină?