Proiect HCL din 2024-03-22

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2023

Motivație

Având în vedere Referatul cu nr. TMI 2024 – 007318/13.03.2024, de aprobare a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 31.12.2023, al Primarului Municipiului Timișoara  - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. TMI 2024 – 007318/13.03.2024, al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, anexă la Raportul de specialitate nr. TMI 2024 – 007318/13.03.2024;

Având în vedere avizele  Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 746/21.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023;

În conformitate cu prevederile art. 57, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, art. 139, alin. 3 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 4, lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă: ”Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2023 ” - anexa nr.1, “Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2023” – anexa nr. 2; “Contul de executie al bugetului de fonduri externe nerambursabile la 31 Decembrie 2023” -  anexa nr. 3,  “Contul de execuție al bugetului de credite interne la 31 Decembrie 2023” – anexa nr. 4; “Contul de execuție al bugetului de credite externe la 31 Decembrie 2023” – anexa nr. 5.

Art.2:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timișoara;

            - Serviciului Juridic;

            - Direcţiei Economice;

            - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

            - Administrației Județene a Finanțelor Publice TIMIȘ;

            - Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;

            - Mass media locale.

Este utilă această pagină?