Proiect HCL din 2024-05-29

aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale pentru perioada de programare 2021-2027

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI 2024 -015192/20.05.2024 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dominic Samuel Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI 2024- 015475/22.05.2024 al Direcției Incubator de Proiecte, prin echipa de proiect, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Direcției Economice din data de 22.05.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 22.05.2024;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Luând în considerare  prevederile Programului Regional Vest 2021-2027 și prevederile Documentului cadru de verificare a strategiilor integrate și a planurilor de mobilitate urbană pentru Programul Regional Vest 2021-2027;

Având în vedere HCL nr.156/25.04.2023, prin care s-a aprobat delimintarea zonei urbane a Municipiului Timișoara;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale aferente perioadei de programare 2021-2027”, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Lista de proiecte prioritare din SIDU finanțabile prin Programul Regional Vest 2021-2027, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre;

Art.3: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale pentru perioada 2021-2027 este valabilă până la aprobarea strategiei integrate de dezvoltare urbană aferentă următoarei perioade de programare.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Incubator de Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul  propriu şi totodată, se comunică:

 

-  Instituției Prefectului - Județul Timiș;

-  Primarului Municipiului Timișoara;

-  Agenției pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest;

- Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

-  Mass-media locale.

 

Este utilă această pagină?