Proiect HCL din 2024-05-21

aprobarea operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 6 imobile terenuri situate în intravilanul Municipiului Timișoara, având numerele top. HB1433, NGL1434, CC1, HB143, A1435 și HB1430

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. TMI2024 - 15157/20.05.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. TMI2024 - 14940/17.05.2024 al Direcției Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de 20.05.2024 - Anexa la Raportul de specialitate cu nr. TMI2024 - 14940;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și Avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

    Având în vedere Ordinul ANCPI nr. 600/08.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

    Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;

    În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 196 alin. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Articole

Art. 1: Se aprobă și se însușește documentația topo-cadastrală întocmită de către SC PROMETER M&G SRL, prin ing. Costea Lia Simona, având referatele de admitere nr. 68509 / 13-03-2024, 68533 / 13-03-2024, 84629 / 28-03-2024, 68468 / 13-03-2024, 68304 / 13-03-2024, și 68546 / 13-03-2024 emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

Art. 2: Se aprobă operațiunea de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 6 imobile terenuri situate în intravilanul Municipiului Timișoara, astfel:

  • Nr. cad. nou 456505 imobil teren care va fi înscris în CF 456505 Timișoara, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniul public, nr. top. HB1433, suprafață măsurată 163 mp, conform Referatului de admitere OCPI nr. 68509 / 13-03-2024;
  • Nr. cad. nou 456469 imobil teren care va fi înscris în CF 456469 Timișoara, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniul public, nr. top. NGL1434, suprafață măsurată 13429 mp, conform Referatului de admitere OCPI nr. 68533 / 13-03-2024;
  • Nr. cad. nou 456560 imobil teren care va fi înscris în CF 456560 Timișoara, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniul public, nr. top. CC1, suprafață măsurată 10487 mp, conform Referatului de admitere OCPI nr. 84629 / 28-03-2024;
  • Nr. cad. nou 456504 imobil teren care va fi înscris în CF 456504 Timișoara, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniul public, nr. top. HB1431, suprafață măsurată 2074 mp, conform Referatului de admitere OCPI nr. 68468 / 13-03-2024;
  • Nr. cad. nou 456490 imobil teren care va fi înscris în CF 456490 Timișoara, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniul public, nr. top. A1435, suprafață măsurată 22200 mp, conform Referatului de admitere OCPI nr. 68304 / 13-03-2024;
  • Nr. cad. nou 456468 imobil teren care va fi înscris în CF 456468 Timișoara, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniul public, nr. top. HB1430, suprafață măsurată 1497 mp, conform Referatului de admitere OCPI nr. 68546 / 13-03-2024.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara și S.C.PROMETER M&G  S.R.L.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

    - Primarului Municipiului Timişoara;

    - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului;

    - S.C.PROMETER M&G S.R.L.;

    - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;

    - Mass-mediei locale.

Este utilă această pagină?