Proiect HCL din 2024-02-16

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din strada Gheorghe Doja nr.31, ap SAD1, identificat cu CF nr.410435-C1-U2 Timișoara, nr.cadastral 410435-C1-U2, la prețul de vânzare de 130.000 euro;

Motivație

      Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, cu nr.de înregistrare TMI2024-003284 din data 9.02.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

       Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024-003284 din data de 09.02.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi Proprietate UAT-Serviciul Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

      Având în vedere avizul Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de Specialitate nr.TMI2024-003284 din data de 09.02.2024.

      Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu și al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

      Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

        Având în vedere solicitarile nr.MTM2024-004950 din data 02.02.2024, MTM2024-005545 din 06.02.2024 ale doamnei CURTU MĂRIOARA, proprietară a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ap.SAD1, aferent imobilului din Timișoara, jud Timiș, strada Gheorghe Doja nr.31, identificat cu CF nr.410435-C1-U2 Timișoara, nr.cadastral 410435-C1-U2, cu suprafața utilă de 168 mp, prin care ne solicită să ne  pronunţăm asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a acestuia, la prețul de vânzare de 130.000 euro;

       Conform adresei nr.160 din data de 18.01.2024, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș ne comunică faptul că nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului susmenționat și că își transferă dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale în conformitate cu art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Imobilul situat la adresa din Timișoara, strada Gheorghe Doja nr.31, ap.SAD1, este inclus în Ansamblul urban VIII, cod LMI TM-II-a-B-06109, poziția 95, conform Listei Monumentelor Istorice a județului Timiș 2004, republicată în 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr.2828/2015, publicat în MO al României, Partea I, nr.113/bis15.02.2016;

      La adresa din Timișoara, strada Gheorghe Doja nr.31, Primaria Timișoara nu deține în proprietate apartamente de locuit și nici spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

       Având în vedere răspunsurile primite de la Direcţia Generală Urbanism și Planificare Teritoriala -Biroul Disciplină în Construcții, Direcția Generala Valorificare Drepturi Proprietate UAV-Compartimentul Spații cu altă Destinație, Direcția Generală de Investiții și Mentenanță Direcția Revitalizare -Serviciul Eficientizare Energetica, Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Ferovoiar - Biroul Avizare, Organizare și Monitorizare Activități Sportive privind interesul de a achiziționa spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință menționat la adresa de mai sus și anume că acesta nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara, pentru desfășurarea unor activități ce aparțin de acestea (sport, cultură);

      Ținând cont de prevederile art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată şi actualizată, în conformitate cu H.C.L.M.T  nr.67/2008 modificată prin H.C.L.M.T nr.362/2015;

      În conformitate cu art.129 alin.(2) și art.139 alin.(1) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

      Apreciem că  prezentul proiect de hotărâre, îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în plenul  Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Articole

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara  nu își exercită dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ap SAD1, aferent imobilului din strada Gheorghe Doja nr.31,  identificat cu CF nr.410435-C1-U2 Timișoara, nr.cadastral 410435-C1-U2, la prețul de vânzare de 130.000 euro ; 

         

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi Proprietate UAV și Direcția

Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

 

Art.3 : Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

                          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                          - Primarului Municipiului Timişoara;
                          - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

                         -  Doamnei CURTU MĂRIOARA,

                          - Mass-mediei locale;

Este utilă această pagină?