Proiect HCL din 2024-05-29

privind aprobarea documentației tehnico – economice „Studiul de soluție aferent Componentei B: Reșița Nord-Voiteni – Etapa I: Lucrări de tip renewal” (definită în ghidul PNRR, aferentă lucrărilor de reînnoire infrastructură feroviară pentru secțiunea Reșița Nord - Voiteni) parte a contractului de servicii de elaborare a Studiului de prefezabilitate, a Studiului de fezabilitate, întocmire a documentației tehnice pentru achiziție proiect tehnic și execuție, întocmire a documentației în vederea obținerii finanțării proiectului în cadrul PNRR sau prin orice alt program de finanțare din ciclul financiar 2021-2027, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița frontieră”

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-016314/28.05.2024, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-016338/28.05.2024 al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, prin echipa de proiect, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-016338/28.05.2024;

Având în vedere Avizul Direcției Economice din data de 28.05.2024- Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-016338/28.05.2024;

Luând în considerare:

 • Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1.448/2023pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare potrivit prevederilor  11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, prin care proiectul Reabilitare/Modernizare infrastructura feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - Frontieră a fost inclus în Lista proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
 • Protocolul de implementare a proiectului ,,Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - Frontieră” 1/ 232/09.01.20204 încheiat între Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Județul Caraș-Severin, Județul Timiș și Compania Națională de Căi Ferate CFR SA
 • Adresa Direcției Programe Europene Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 9411/12.03.2024 prin care confirmă că documentația la faza Studiu de soluție respectă tipul de intervenție asumat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru implementare în cadrul PNRR, Componenta 4 – Investiția 1 – Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare.
 • prevederile O.U.G. nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale care stabilesc că autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale.
 • Art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care permit mai multor autorității contractante să deruleze în comun proceduri de achiziții publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 60/23.02.2021 privind aprobarea Acordului de Asociere încheiat în vederea achiziționãrii în comun a serviciilor de realizare a Studiului de Prefezabilitate (dupã caz) și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Reabilitare/Modernizare infrastructurã feroviarã Reșița Nord - Timișoara Nord cu extensie Voiteni - Stamora Moravița - frontierã” între Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Județul Caraș-Severin și Județul Timiș,
 • H.C.L. nr. 173/11.05.2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 4093/01.03.2021 în vederea achiziționării în comun a serviciilor de realizare a Studiului de Prefezabilitate (după caz) și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - frontieră” între Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Județul Caraș-Severin și Județul Timiș,
 • H.C.L. nr. 174/11.05.2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 24637/02.12.2020 pentru dezvoltarea de proiecte comune de transport și mobilitate în județele Caraș-Severin și Timiș încheiat între Municipiul Reșița, prin Consiliul Local Reșița, Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local Timișoara, Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin și Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș;
 • H.C.L. nr. 343/21.07.2022 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate, componentă a serviciilor de elaborare a Studiului de prefezabilitate, a Studiului de fezabilitate, întocmire a documentației tehnice pentru achiziție proiect tehnic și execuție, întocmire a documentației în vederea obținerii finanțării proiectului în cadrul PNRR sau prin orice alt program de finanțare din ciclul financiar 2021-2027, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița frontieră”,
 • H.C.L. nr. 22/16.01.2024 privind aprobarea Protocolului de implementare a proiectului ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – Frontieră” în conformitate cu prevederile art. 11^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998;
 • Contractul de prestări servicii pentru elaborarea Studiului de prefezabilitate, a Studiului de fezabilitate, întocmire a documentației tehnice pentru achiziție proiect tehnic și execuție, întocmire a documentației în vederea obținerii finanțării proiectului în cadrul PNRR sau prin orice alt program de finanțare din ciclul financiar 2021-2027, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița frontieră”, încheiat la data de 12 ianuarie 2022 între Muncipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Județul Caraș-Severin, Județul Timiș și SC Metroul SA și actele adiționale la contract
 • Documentul de avizare CTE – Sucursala Regională CF Timișoara nr. 624 / 01.04.2024
 • Documentul de avizare CTE – CN CFR SA nr. 29/16.05.2024

 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) și lit. d) coroborate cu alin.4 lit. d) și alin. 7 lit. k), art. 139 alin. 1 și alin. 3 lit. a) și lit. f), art. 196 alin. 1 lit. a), art. 197 alin.1, alin. 2 și alin. 4 și art. 198 alin. 1 și alin. 2, art. 240, art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr.  57/03.07.2019 privind Codul administrativ, modificat si completat.

 

Articole

Art.1. Se aprobă documentația tehnico – economică “Studiul de soluție aferent Componentei B:  Reșița Nord-Voiteni – Etapa I: Lucrări de tip renewal” (definită în ghidul PNRR, aferentă lucrărilor de reînnoire infrastructură feroviară pentru secțiunea Reșița Nord  - Voiteni), parte a contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de prefezabilitate, a Studiului de fezabilitate, întocmire a documentației tehnice pentru achiziție proiect tehnic și execuție, întocmire a documentației în vederea obținerii finanțării proiectului în cadrul PNRR sau prin orice alt program de finanțare din ciclul financiar 2021-2027, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița frontieră”, întocmită de către SC Metroul SA, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Echipa de Implementare a Proiectului şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu, și totodată se comunică de Secretarul Municipiului:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;

            - Structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

            - Echipei de Implementare a Proiectului;

            - Primarului Municipiului Reşiţa;

           -  Consiliului Județean Timiș;

           -  Consiliului Județean Caraș Severin;

           -  CNCF ”CFR” S.A.

           - Mass - mediei locale.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, ........................, cu un număr de .............  voturi pentru, voturi abţineri ......., voturi împotrivă ......., din totalul de  ......  consilieri/membri prezenţi.

Este utilă această pagină?