Proiect HCL din 2024-02-19

privind operațiunea de ieșire din indiviziune cu achitarea unei sulte aferente cotei de 132,5/370 mp din terenul situat în Timișoara strada Ștefan cel Mare nr. 52, înscris în CF nr. 447707, având nr. top 7252/1 și a cotei de 302,5/605 mp din terenul situat în Timisoara, strada Ștefan cel Mare nr. 48, înscris în CF nr. 447694, având nr. top 7250/2

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre SC2023-000786/16.12.2023, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2023-000786 din data de 16.12.2023 al Direcției Patrimoniu - Biroul Clădiri Terenuri;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2023-000786;

Având în vedere adresa  SC ARTEMIS REAL ESTATE SRL, în calitate de coproprietar al imobilelor înscrise în CF nr. 447707 –Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 52 și Ștefan cel Mare nr. 48, înscris în CF nr. 447694, prin care solicită cumpărarea cotelor proprietatea Municipiului Timișoara pentru elaborare PUZ-ZONĂ MIXTĂ: Locuire colectivă și funcțini complementare, comerciale, servicii, activități economice de tip terțiar (birouri, turism, administrative financiar bancare), învățământ, în suprafață totală de 22.770 mp, situate în incinta fostei platform industrial din cartierul Fabric.

Având în vedere HCLMT nr. 99/30.03.2022, privind înputernicirea comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea vânzării cotei de 132,5/370 mp din terenul situat în Timișoara, strada Ștefan cel mare nr. 52.

Având în vedere HCLMT nr. 284/21.06.2022 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr. 447694 Timișoara, nr. top. 7250/2 și împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru negocierea  încetării stării de coproprietate pentru  terenul situat în strada Ștefan cel Mare nr. 48, înscris CF nr. 447694 Timișoara, nr. top. 7250/2, în suprafață de 605 mp.

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către APPRAISAL & VALUATION SA în baza contractului nr. 164/13.11.2023.

Având în vedere Procesul verbal nr.13/13.12.2023 al Comisiei de negociere cu terții.

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile 129 , alin. (1) și alin. (2), lit c), art. 196, alin.(1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

Articole

Art.1: Se aprobă operațiunea de ieșire din indiviziune cu plata unei sulte după cum urmează:

1.1. pentru cota de 132,5/370 mp din terenul situat în Timișoara strada Ștefan cel Mare nr. 52, înscris în CF nr. 447707, având nr. top 7252/1, în favoarea coproprietarului terenurilor- SC ARTEMIS REAL ESTATE SRL, conform Procesului verbal nr.13/13.12.2023 al Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care va utiliza imobilul menționat strict pentru crearea căilor de acces;
1.2. pentru cota de 302,5/605 mp din terenul situat în strada Ștefan cel Mare nr. 48, înscris în CF nr. 447694, având nr. top 7250/2, în favoarea coproprietarului terenurilor- SC ARTEMIS REAL ESTATE SRL, conform Procesului verbal nr.13/13.12.2023 al Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care va utiliza imobilul menționat  strict pentru crearea căilor de acces;
1.3. Prețul/sulta pentru ieșirea din indiviziune, pentru terenurile identificate la art.1.1 și  art 1.2 conform Raportul de evaluare în sumă de  267 eur/mp +  TVA (116.145 eur + TVA) la cursul BNR din ziua efectuării plății, în termen de 3 zile de la data autentificării actului de partaj voluntar, în caz contrar actul de partaj voluntar devine nul.

Art.2: Termenii si conditiile iesirii din indiviziune precum si cuantumul sumelor datorate cu titlu de sulta sunt prevazute in contractul Anexa1 la prezenta hotarare

Art.3: Se mandatează  primarul al Municipiului Timișoara domnul Dominic Fritz să semneze  actul de partaj voluntar pentru Municipiul Timișoara.
Art. 4: Ulterior autentificarii contractului , se actualizeaza inventarul bunurilor proprietatea Municipiului Timisoara prin diligenta Directiei Economice
Art.5: Taxele notariale și cele de publicitate imobiliară vor fi suportate integral de către ARTEMIS REAL ESTATE SRL.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică - Biroul Evidența Mijloacelor Fixe și Direcția Patrimoniu - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
         - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
         - Primarului Municipiului Timişoara;
         - Direcţiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara
         - SC ARTEMIS REAL ESTATE SRL;
         - Mass-media locale;

Este utilă această pagină?