Proiect HCL din 2024-02-15

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024 Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Motivație

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI 2024 – 003544/13.02.2024, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. TMI 2024 – 003544/13.02.2024, al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.02.2024 - Anexa la Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2024 cu nr. 421/28.12.2023;

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 17/16.01.2024 a fost aprobată repartizarea și utilizarea excedentului bugetului local, aflat în sold la data de 31.12.2023;

Având în vedere Decizia ordonatorului terțiar Centrul de Proiecte Timișoara, cu nr. IES-DEC 10/22.01.2024, privind aprobarea repartizării excedentului aferent exercițiului bugetar 2023 rezultat din venituri proprii;

În conformitate cu prevederile art. 129,  alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) și (3) și art. 196 alin. (1),  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Articole

Art. 1: Se aprobă bugetul local al  Municipiului Timișoara pe anul 2024, conform Anexei nr. 1- Buget general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2024; Anexei nr. 2: Buget local - sursa 02A; Anexei nr. 3 - Buget de credite externe - sursa 02B; Anexei nr. 4 – Buget de credite interne - sursa 02C; Anexei nr. 5 - Buget de fonduri externe nerambursabile - sursa 02D; Anexei nr. 6 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02E; Anexei nr. 7 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F; Anexei nr. 8 - Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții -  sursa 02G; Anexei nr. 9 - Program dezvoltare 2024 – Investiții; Anexei nr. 10 - Program dezvoltare 2024 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează structurile și unitățile subordonate ale Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

            - Instituției Prefectului - Județul Timis;

            - Primarului Municipiului Timisoara;

            - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

            - Administraţiei Financiare a Municipiului Timișoara;

            - Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;

            - Mass-media locale.

Este utilă această pagină?