Proiect HCL din 2024-03-28

privind aprobarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, pentru anul 2024

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-007870/18.03.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-8553 din data de 21.03.2024 al  Direcției Generale Investiții și Mentenanță, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr .TMI2024-8553/26.03.2024;
Având în vedere avizul Direcţiei Economice nr. TMI2024-8553/25.03.2024;

Având în vedere adresa  nr. 33 din 07.03.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. TMI2024-011847/07.03.2024, prin care se solicită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș aprobarea cotizației de membru pentru anul 2024.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din data de 28.07.2009 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș să exercite în numele și pe seama Municipiului Timișoara anumite atribuții, drepturi și obligații prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere Hotărârea nr. 187 din data de 14.12.2023  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2024 de către Adunarea Generală a Asociațiilor ADI Apă-Canal Timiș a membrilor Asociației;

În baza prevederilor art. 11, lit. b), art. 16, alin. 2, lit. k), art.23, alin 2, lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În baza prevederilor Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile atr. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioere;

În temeiul prevederilor art. 139, alin (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

           

Articole

Art.1: Se aprobă cotizația anuală către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, aferentă anului 2024 și alocarea sumei de 641.426 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara, Capitolul 70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Investiții și Mentenanță, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcţiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
                 - Aasociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș;
                 - Mass-media locale;

Este utilă această pagină?