Proiect HCL din 2024-02-22

privind completarea Anexei 1 a Hotărârii nr. 108/27.03.2012 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de Hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1096/05.05.2024:

Având în vedere avizul Serviciului Jurdic din 06.02.2024 -Anexă la raportul de specialitate nr. 1096/05.05.2024:

Având în vedere procesul verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajare a teritoriului și patrimoniului din cadrul Consliului Local al Municipiului Timișoara:

Având în vedere prevederile Anexei 1 la Hotărârea nr 108/27.03.2012

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7) lit. g) din OUG nr. 57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

În temeiul art. 139, alin. 1 din din OUG nr. 57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 108/2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timișoara.

Art. 2: Art. 37 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 108/2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timișoara se completează astfel: „Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de personalul împuternicit din cadrul Direcției Generale Investiții și Mentenanță-Serviciul Întreținere Rețea Rutieră Locală și de polițiștii locali.

Art.3: Celelalte prevederi ale Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 108/2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timișoara rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei Timișoara și totodată se comunică:

- Instituției Prefectului- Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale.

 

Președinte de ședință,

        Consilier

Este utilă această pagină?