Proiect HCL din 2024-03-29

Privind aprobarea operațiunii de alocare numere cadastrale noi și rectificare suprafațã pentru strãzile Municipiului Timișoara- zona Kuncz

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-008728/25.03.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024-008397 din data de 21.03.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.TMI2024-008397/21.03.2024.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Certificatele de Urbanism nr. 1981/05.09.2023, nr. 1982/05.09.2023, nr. 1983/05.09.2023, nr. 1984/05.09.2023, nr. 1985/05.09.2023, nr. 2112/19.09.2023, nr. 2113/19.09.2023 emise de Primăria Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.129, alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 196, alin.(1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

Articole

Art.1: Se aprobă și se însușește documentațiile topo-cadastrale întocmite de către PROMETER M&G SRL, prin ing. Lia Costea, avizate la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș conform Referatelor de admitere nr. 257263/11.10.2023, nr. 257258/11.10.2023, nr. 257250/11.10.2023, nr. 257246/11.10.2023, nr. 257240/11.10.2023, nr. 257291/11.10.2023, nr. 257298/11.10.2023, aferente imobilelor înscrise în CF nr. 413036, CF nr. 412254, CF nr. 412252, CF nr. 412251, CF nr. 412250, CF nr. 412248, CF nr. 412244.

Art.2: Se aprobă operațiunea de rectificare suprafață a următoarelor imobile înscrise în cartea funciară, rezultate în urma măsurătorilor topo-cadastrale: 

                     - CF nr. 413036 de la suprafața de 2403 mp la suprafața de 2282 mp;
                     - CF nr. 412254 de la suprafața de 1120 mp la suprafața de 1071 mp;
                     - CF nr. 412252 de la suprafața de 1301 mp la suprafața de 1267 mp;
                     - CF nr. 412251 de la suprafața de 1152 mp la suprafața de 1138 mp;
                     - CF nr. 412250 de la suprafața de 973 mp la suprafața de 936 mp;
                     - CF nr. 412244  de la suprafața de 3729 mp la suprafața de 3715 mp.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
         - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
         - Primarului Municipiului Timişoara;
         - Direcţiilor, Serviciilor, birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
         - OCPI Timiș;
         - PROMETER M&G SRL;
         - Mass-media locale;

Este utilă această pagină?