Proiect HCL din 2024-03-28

Aprobarea executării unor categorii de lucrări de reparații si întreținere de mică anvergură si de importanță mare, în scopul sporirii siguranței circulației, în baza Autorizațiilor de construire, cu posibilitatea executării lucrarilor aferente în cadrul contractelor de mentenanță incheiate la nivelul Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-008984 / 26.03.2024 al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-009052 / 26.03.2024 al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic– anexă la Raportul de Specialitate nr. TMI2024-009052 / 26.03.2024

Având în vedere Directiei Enonomice– anexă la Raportul de Specialitate nr. TMI2024-009052 / 26.03.2024

Având în vedere prevederile articolului 128 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ;

Având în vedere prevederile articolului 129 alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;

Având în vedere art.1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată

În temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;

Articole

Art.1: Se aprobă executarea unor categorii de lucrări de reparații si întreținere de mică anvergură si de importanță mare, în scopul sporirii siguranței circulației, în baza autorizațiilor de construire, în cadrul contractelor de mentenanță incheiate la nivelul Municipiului Timișoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generale Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţ Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Consiliului Județean Timiș;

- Direcţiei Generale Investiții și Mentenanță;

- Mass-media locală.

Este utilă această pagină?