Proiect HCL din 2024-04-01

aprobarea atribuirii spaţiului din Timişoara, str. Ocsko Terezia FN, pe o perioadă de 5 ani către ORGANIZAȚIA CENTRALĂ A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMÂNIA, la valoarea chiriei stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 59423/ 17.01.2024

Motivație

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. TMI 2024 – 009108/27.03.2024, al Primarului Municipiului Timişoara;

    Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI 2024 – 009108/ 27.03.2024 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.03.2024 - Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI 2024 – 009108/27.03.2024;
    Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei din data de  18.03.2024 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 122/13.04.2021;
    Având în vedere HCLMT nr.253/13.06.2023 Privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 441/16.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și organizare a comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de atribuire a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către asociații, fundații, ONG-uri, partide politice.
    Având în vedere  Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
    În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 59423/17.01.2024, efectuat de către S.C. APPRAISAL & VALUATION S.A., în baza Acordului cadru nr. 158/27.10.2023 și a Contractului subsecvent nr. 64/13.11.2023 încheiat cu Primăria Municipiului Timișoara și a Comenzii nr. TMI 2024-000329/09.01.2024 emisă de Primăria Municipiului Timișoara.

    Art.2: Se aprobă atribuirea pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului situat în Timișoara, str. Ocsko Terezia, FN, jud. Timiş, identificat prin CF nr. 446111-C1 Timişoara, nr. cadastral 446111-C1,în suprafață construită de 240 mp., care este format din spațiu comercial – clădire recreere, având suprafața utilă de 176,55 mp. și terasă în suprafață de 296 mp., către ORGANIZAȚIA CENTRALĂ A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMANIA cu condiția ca în termen de maxim un an să fie realizată investiția asumată în documentația depusă, respectiv investiția de 100.000 de euro. De asemenea, se impune obligația organizării de evenimente și activități educative cel puțin în zilele de 1 Martie, 8 Martie, Sărbătorile de Paști, Ziua Copilului, Ziua Națională și Crăciun. În caz contrar Municipiul Timișoara își rezervă dreptul de anulare a contractului înainte de  împlinirea termenului.
    Art.3. Tariful de închiriere se calculează conform HCLMT nr. 253/13.06.2023, respectiv tariful de închiriere stabilit prin raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEVAR x 0,25, acesta reprezintă 11 euro x 0,25  = 2,75 euro/mp/lună.
    Art.4: Se aprobă modelul cadru de contract de închiriere conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
    Art. 6: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale.
- ORGANIZAȚIA CENTRALĂ A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMANIA

Este utilă această pagină?