Proiect HCL din 2024-02-22

prelungirea Contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-002190 /31.01.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-002190 /31.01.2024 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de 19.02.2024  - Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-002190 /31.01.2024;
Având în vedere cererea înregistrată cu nr. MTM2023-026588/28.11.2023, a S.C. NEUROPSHY MED SRL;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de  12.12.2023 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea  de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.441/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.253/2023;
Având în vedere  Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Articole

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere  nr. 1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Preyer nr.1/A, SAD 2,  înscris în CF nr. 403347-C1-U4, nr.top 16901/VIII Timişoara,  până la data de 31.12.2027, sub o clauză suspensivă privind participarea la proiectul din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027. În cazul activării clauzei suspensive, va fi întocmit un raport de evaluare cu privire la prețul chiriei prevăzut în contract.

Art.2: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:  
  - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
  - Primarului Municipiului Timişoara;
  - Direcţiilor, Serviciilor , Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului   de specialitate al Primarului; 
  - SC NEUROPSHY MED SRL;
  - Mass-media locale.

 

Este utilă această pagină?