Proiect HCL din 2024-02-22

privind aprobarea Procedurii comune de lucru privind confiscarea, ridicarea, transportul, depozitarea, păstrarea în custodie și valorificarea vehiculelor folosite la săvârșirea contravențiilor, a Protocolului de colaborare privind ridicarea, transportul, depozitarea și păstrarea în custodie a vehiculelor confiscate de polițiștii locali din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara și a Tarifelor de ridicare și transportare a mijloacelor de transport confiscate, care au fost utilizate pentru abandonarea/depozitarea deșeurilor în locuri nepermise

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de Hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.1093/05.02.2024  al Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Timişoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 06.02.2024  - Anexă la Raportul de specialitate nr. 1093/05.02.2024;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economice, buget, finanțe, impozite și taxe. Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procedura comună de lucru privind confiscarea, ridicarea, transportul, depozitarea, păstrarea în custodie și valorificarea vehiculelor folosite la săvârșirea contravențiilor;

Având în vedere Protocolul de colaborare privind ridicarea, transportul, depozitarea  și păstrarea în custodie a vehiculelor confiscate de polițiștii locali din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara

Având în vedere Nota de fundamentare pentru Tariful de ridicare și transportare a mijloacelor de transport confiscate, care au fost utilizate pentru abandonarea/depozitarea deșeurilor în locuri nepermise, în urma aplicării prevederilor Legii 92/2021

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 1, art. 2 alin. 3 și art. 9 din Legea Poliției Locale nr. 155/22.07.20210;

Având în vedere prevederile  art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010 – privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 368/26.07.2022 - privind aprobarea reorganizării, schimbarea denumirii instituției, modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și aprobarea coeficienților de ierarhizare a posturilor pentru Direcția Poliției Locale Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/21.03.2023 privind aplicarea Planului de acțiune comună privind calitatea aerului și gestionarea deșeurilor abandonate în Municipiul Timișoara

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Procedura comună de lucru privind confiscarea, ridicarea, transportul, depozitarea, păstrarea în custodie și valorificarea vehiculelor folosite la săvârșirea contravențiilor,  prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare privind ridicarea, transportul, depozitarea  și păstrarea în custodie a vehiculelor confiscate de polițiștii locali din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara, prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Tariful de ridicare și transportare a mijloacelor de transport confiscate, care au fost utilizate pentru abandonarea/depozitarea deșeurilor în locuri nepermise, în urma aplicării prevederilor Legii 92/2021, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare, Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK.

 Art. 5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei Timișoara și totodată se comunică:

            - Instituției Prefectului- Județul Timiș;

            - Primarului Municipiului Timișoara;
            - Serviciului Juridic

            - Direcției Economice;

            - Direcției Generale Investiții și Mentenanță

            - Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara.

 

Este utilă această pagină?