Proiect HCL din 2024-05-29

privind modificarea Anexei 1 - draftul contractului de locațiune aprobată prin Hotărârea nr. 158 din 25.04.2024 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-015611/23.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. ASEMT2024-1822/22.05.2024, al Direcției Educație din cadrul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Juridic al Compartimentului Juridic din cadrul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara din data 23.05.2024 și Avizul Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara din data _________________ - Anexă la Raportul de specialitate nr. ASEMT2024-1822/22.05.2024;

Având în vedere Acordul de închiriere nr. 1686/3600/20.05.2024 al băncii BRD Groupe Societe Generale privind imobilul situat în Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 3, grevat de ipotecă în favoarea băncii menționate;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 158/25.04.2024 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33;

Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 198/23 privind învățământul preuniversitar, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Modificarea Anexei 1 - draft-ul contractului de locațiune aprobată prin Hotărârea nr. 158 din 25.04.2024 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, în conformitate cu Acordul de închiriere nr. 1686/3600/20.05.2024 al BRD Groupe Societe Generale privind imobilul situat în Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 3 și clarificarea cuantumului chiriei prevăzut la art. 6, după cum urmează:

(1) Se modifică articolul 6 astfel:

“Art. 6 Cuantumul chiriei lunare este de 47.770,56 lei, aprobat prin Hotărârea nr. 158/25.04.2024 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara”

(2) Se introduce următorul preambul:

“PREAMBUL

Având în vedere Acordul de închiriere nr. 1686/3600/ 20.05.2024 din data de 20.05.2024 emis de BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA, denumit în continuare „Acordul” constituit ca Anexă a prezentului contract de locațiune:

  1. Locatarul/Chiriașul declară că a luat la cunoștință că Imobilul este ipotecat în favoarea Băncii BRD - Groupe Societe Generale SA (“BRD”) astfel cum rezultă din cartea funciară a Imobilului;
  2. Locatarul/Chiriașul declară că a luat la cunostință faptul că Proprietarul/Locatorul a constituit în garanție, în favoarea BRD, toate creanțele rezultate din închirierea Imobilului, acceptă în mod expres și irevocabil această garanție și se obligă să respecte condițiile notificate de Banca BRD privind modul de plată a chiriilor.

Acordul dat pentru încheierea contractului de locațiune este condiționat de inserarea următoarelor obligații asumate de ambele părți:

- Proprietarul/Locatorul Imobilului se obliga să nu solicite și să nu accepte plati în avans ale chiriei pe mai mult de 3 luni

- În cazul executării silite, vânzării la licitație a Imobilului, Contractul de locațiune va fi transmis dobanditorului, cu acordul părților

- În situația încetării Contractului de locațiune din orice motiv, în termen de maxim 30 de zile de la data încetării, Locatarul/Chiriașul se obligă să radieze Contractul de locațiune din cartea funciară aferentă Imobilului

- Locatarul/Chiriașul se obligă să se asigure că Imobilul nu devine locuință de familie și că nu este notată această calitate a Imobilului în cartea funciară

- Locatarul/Chiriașul va putea efectua lucrări de amenajare a Imobilului, fară a fi afectată structura de rezistență și fară a fi diminuată valoarea Imobilului

- Se va menține ipoteca și interdicțiile în favoarea Băncii”

 

Art. 2: Celelalte articole ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 158 din 25.04.2024 rămân neschimbate.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara;

- Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timișoarei;

- Grădiniței cu Program Prelungit nr. 33

- Mass-mediei locale.              

Este utilă această pagină?