Proiect HCL din 2024-04-01

privind aprobarea Normelor privind execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobarea a Proiectului de Hotărâre nr.TMI2024-008974/26.03.2024 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate  nr. TMI2024-009415/28.03.2024 al Direcţiei Generale de  Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;

Având în vedere Avizul Direcției Economice  din data de 29.03.2004 - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024-09415/29.03.2024;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024-09415/29.03.2024;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii,  Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 6.970/1.779/2017 pentru aprobarea Reglementarii Tehnice din 29 noiembrie 2017 „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice” Indicativ AND 605-2016, Codului Civil și Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere HCL nr.18/14.01.2020 privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipul Timișoara pe domeniul public;

În conformitate cu prevederile 129  alin.(2) lit. d)  şi alin. 4 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139  alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;

Articole

Art.1. Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează a mai produce efecte Hotărârea Consiliului Local nr.18/14.01.2020.

Art3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de  Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara si Direcția Generala a Poliției Locale a Municipiului Timisoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Direcțiilor, Serviciilor, si Compartimentelor din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului;

             - Mass-media locale.

Este utilă această pagină?