Proiect HCL din 2024-05-21

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Înfiinţarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV)" proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C3 – Managementul Deșeurilor

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-014905/17.05.2024 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având in vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-014777/16.05.2024 , al Serviciului Managementul Deșeurilor și Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere adresa Direcției Economice din data de 17.05.2024  - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-014777/16.05.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 17.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-014777/16.05.2024;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnico-economice nr. TMI2024-14733/15.05.2024 pentru CAV Dorobanților nr.59; Avizul Comisiei tehnico-economice nr. TMI2024-14738/15.05.2024 pentru CAV Aleea Padurea Verde și  Avizul Comisiei tehnico-economice nr. TMI2024-14739/15.05.2024 pentru CAV Calea Mosnitei nr.2 ;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.18/19.01.2023 privind aprobarea depunerii și implemntării proiectului "Înfiinţarea a trei  centre de colectare prin aport voluntar (CAV)" în cadrul Apelului de Proiecte PNRR/2022/C3/S/I1.A, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiţia I1.a. - Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.519/25.10.2022;

  Având în vedere Contractul de finanțare nr.C3I1A0122000343/2023, încheiat între UAT Municipiul Timișoara și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate (SF) - proiect nr.37/2024 pentru obiectivul de investiție "Înfiinţarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV)" proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, întocmit de  CSP PROIECT LINE SRL –Cluj-Napoca, conform contractului de achiziție publică servicii de proiectare nr.23/13.03.2024, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici preevăzuți în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: Se aprobă Studiul de Fezabilitate (SF) - proiect nr.38/2024 pentru obiectivul de investiție "Înfiinţarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV)" proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, întocmit de  CSP PROIECT LINE SRL –Cluj-Napoca, conform contractului de achiziție publică servicii de proiectare nr.23/13.03.2024, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici preevăzuți în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3: Se aprobă Studiul de Fezabilitate (SF) - proiect nr. 39/2024 pentru obiectivul de investiție "Înfiinţarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV)" proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, întocmit de  CSP PROIECT LINE SRL –Cluj-Napoca, conform contractului de achiziție publică servicii de proiectare nr.23/13.03.2024, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici preevăzuți în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4: Finanțarea documentației Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Înfiinţarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV)" proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, întocmit de  CSP PROIECT LINE SRL –Cluj-Napoca, conform contractului de achiziție publică servicii de proiectare nr.23/13.03.2024 este asigurată din bugetul local.

 

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubrizare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiș;

-Primarului Municipiului Timișoara;

-Serviciului Managementul Deșeurilor și Salubrizare

-Tuturor direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatelor de specialitate ale Primarului.

 

Este utilă această pagină?