Proiect HCL din 2024-02-22

privind modificarea modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 18/2020 privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public Timișoara

Motivație

 Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de Hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. din al Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Timişoara, cu nr. 1095/05.02.2024

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 06.02.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 1095/05.02.2024;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanisticã, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea Poliției Locale nr. 155/22.07.20210;

Având în vedere prevederile Anexei la Hotărârea nr. 18/2020;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public Timișoara, astfel:

„Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Investiții și Mentenanță- Serviciul Infrastructură Rutieră, Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 18/2020 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei Timișoara și totodată se comunică:

- Instituției Prefectului- Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?