Proiect HCL din 2024-03-28

privind aprobarea taxei de membru al Asociaţiei EUROCITIES pentru anul 2023

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024-007467/14.03.2024 a proiectului de hotărâre, aL Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-008136/19.03.2024 al Direcţiei Relații Comunitare;

Având în vedere avizul Direcţiei Economice din data de 25.03.2024.;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 26.03.2024;

Având în vedere scrisoarea de informare înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. TMI2024-007012/11.03.2024, prin care Asociația EUROCITIES solicită plata taxei de membru pentru anul 2023;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu  prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. e), alin. 9 lit. a) și c) și alin. 14 din Ordonanța de urgență nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Articole

Art. 1. Se aprobă taxa de membru al asociaţiei EUROCITIES pentru anul 2023.

Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 16.300 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi a sumei de 200 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Art. 3. Aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţiei Economice şi Direcţiei Relații Comunitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului – Județului Timiș

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor și Serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Mass-media  locale.

Este utilă această pagină?