Proiect HCL din 2024-05-21

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2024

Motivație

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI 2024 - 014729/15.05.2024, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. TMI 2024 - 014742/15.05.2024, al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2024  - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI 2024-014742/15.05.2024;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2024 nr. 421/28.12.2023 și  ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2, art. 20 alin.1, art. 23 alin. 1 şi 2 si art. 36 alin. 1;

În temeiul art. art.129, alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.155 alin.(1)  lit.c, alin.4 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2021 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(1) și (3) și art.196 alin.1 lit.a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al  Municipiului Timişoara pe anul 2024, conform anexelor: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F – Anexa nr. 1; Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții -  sursa 02G – Anexa nr. 2; Program dezvoltare 2024 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Local nr. 95/01.04.2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică, respectiv structurile și unitățile subordonate ale Municipiului Timișoara.

 Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

            - Instituției Prefectului - Județul Timis;

            - Primarului Municipiului Timisoara;

            -  Direcţiei Economice;

            - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

            - Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;

            - Mass media locale.

Este utilă această pagină?