Proiect HCL din 2024-02-09

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L.Calderon” – PNRR 2020-2026, C 5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024-002776/06.02.2024 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dominic Samuel Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-002656/05.02.2024 al Direcției Incubator de Proiecte – Serviciul Documentații Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Direcției Economice la Raportul de specialitate din data de 06.02.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic la Raportul de specialitate din data de 06.02.2024;

Având în vedere avizul Comisiei tehnico-economice nr.TMI2024-001684/25.01.2024;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență 2020-2026, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată a clădirilor publice;

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 

Articole

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI aferentă obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L.Calderon”, finanțat prin Planul Național Redresare și Reziliență 2020-2026, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Art.2. Se aprobă indicatorii  tehnico-economici  aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L.Calderon”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 8.100.932,32 lei (inclusiv TVA) și alocarea în bugetul local a sumelor necesare implementării acestuia, structurată pe surse de finanțare după cum urmează:

 

  • Suma de 5.887.068,74 lei reprezentând cheltuielile eligibile, respectiv:

 

  • 947.116,59 lei fără TVA reprezintă valoarea finanțării din PNRR;
  • 952,15 lei reprezintă TVA aferentă cheltuielilor eligibile, ce va fi rambursat de la Bugetul de stat;

 

  • Suma de 2.213.870,58 lei (TVA inclusă) lei reprezintă contribuția proprie a Beneficiarului la implementarea proiectului.

 

     Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Incubator de Proiecte – Serviciul Documentații Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul  propriu şi totodată, se comunică:

 

-  Instituției Prefectului - Județul Timiș;

-  Primarului Municipiului Timișoara;

-  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

-  Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

-  Mass-media locale.

Este utilă această pagină?