Proiect HCL din 2024-04-01

privind aprobarea Raportului pentru trim. I anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planului de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025

Motivație

Având în vedere  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024- 009134 din data 27.03.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024-008934 din data de 26.03.2024 al Serviciului Managementul Deșeurilor și Salubrizare;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.03.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-008934/26.03.2024;                 

Având în vedere avizele  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere  Referatul de avizare nr.1/3583/LAF/25.10.2022 a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr.12785/31.10.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2022-27328/02.11.2022 prin care avizează favorabil Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea  Timișoara perioada 2021-2025 și HCL nr.586 din 24.11.2022,  prin care a fost aprobat Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025;

Având în vedere prevederile art.28, alin.(1) din H.G.nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, planurile de calitate a aerului;

Având în vedere prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

În conformitate cu  prevederile art. 129 alin. (1),  alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art.1: Se aprobă Raportul pentru trim.I anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din  Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului  Managementul Deșeurilor și Salubrizare.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

 - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;

 - Primarului Municipiului Timişoara;

 - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

 - APM Timiș;

 - Mass- media locale.

 

Este utilă această pagină?