Proiect HCL din 2024-05-21

privind modificarea suprafețelor imobilelor teren proprietatea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa nr. 1, care fac parte din prezenta hotărâre

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.14792/16.05.2024  al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024 - 014112/10.05.2024  al Direcției Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT;

 Având în vedere avizul Serviciului Juridic  din data de 10.05.2024 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Luân în considerare prevederile art. 36, alin. 1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată.

Având în vedere prevederile Ordinului 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
 În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1), lit a) și art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă și se însușesc documentațiile topo-cadastrale, privind rectificarea suprafațelor imobilelor teren proprietatea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, conform Proceselor Verbale de Recepție  nr. 716/2024, 734/2024, 1077/2024, 951/2024, 804/2024, 717/2024 și a Referatelor de admitere nr. 30542/2024, 58519/2024.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
         - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
         - Primarului Municipiului Timişoara;
         - Direcţiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
         - OCPI Timiș;
         - Mass-media locale;

Este utilă această pagină?