Proiect HCL din 2024-04-01

privind atribuirea contractului având ca obiect servicii de proiectare și execuție pentru „PT+DTAC+Execuție Amplasare toalete publice automate cu autocurățare, Parcul Civic” și „PT+DTAC+Execuție Amplasare toalete publice automate cu autocurățare, Parcul Lidia”, către Societatea HORTICULTURA S.A, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Motivație

            Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  nr. TMI2024-9575/29.03.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.  TMI2024-9593/01.04.2024 al Serviciului Reabilitari - Direcția Generală de Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

            Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-9593/01.04.2024;      

Având în vedere Adresa  Directiei Economice nr. TMI2024-………………;    

            Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Adresele nr.160/13.03.2024 si nr. 145/07.03.2024 înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-01272/13.03.2024 și nr. MTM2024-011894/07.03.2024 de către Societatea HORTICULTURA S.A;

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

            În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b)  alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 139 alin.(1)  și alin.(3)  si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;

 

Articole

Art.1. Se aprobă atribuirea de către Consiliul  Local a contractului avand ca obiect servicii de proiectare și execuție pentru „PT+DTAC+Execuție Amplasare toalete publice automate cu autocurățare, Parcul Civic” și „PT+DTAC+Execuție Amplasare toalete publice automate cu autocurățare, Parcul Lidia”, către  Societatea HORTICULTURA S.A,  în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Art.2.  Se aprobă Contractul având ca obiect servicii de proiectare și execuție pentru „PT+DTAC+Execuție Amplasare toalete publice automate cu autocurățare, Parcul Civic” și „PT+DTAC+Execuție Amplasare toalete publice automate cu autocurățare, Parcul Lidia”, cu pastrarea condițiilor stabilite în procedura de achiziție publică, conform Anexei 1parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reabilitari - Direcția Generală de Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Societatea HORTICULTURA S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

-Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;

-Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului;

- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?