Proiect HCL din 2024-05-29

privind aprobarea Acordului de asociere în vederea implementării Etapei I: ”Lucrări de tip renewal” din cadrul Componentei B: Reșița Nord - Voiteni (definită în ghidul PNRR: lucrări de reînnoire infrastructură feroviară pentru secțiunea Reșița Nord - Voiteni), parte a obiectivului de investiție ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița frontieră”

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare TMI2024-016315/28.05.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, dl. Dominic Fritz,

Având în vedere Raportul de specialitate  TMI2024-016342 din 28.05.2024 privind  aprobarea Acordului de asociere în vederea implementării Etapei I: ”Lucrări de tip renewal” din cadrul Componentei B:  Reșița Nord - Voiteni (definită în ghidul PNRR: lucrări de reînnoire infrastructură feroviară pentru secțiunea Reșița Nord  - Voiteni), parte a obiectivului de investiție ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița frontieră”, întocmit de .............

Având în vedere Avizul TMI2024-016342 din 28.05.2024  al Direcției Economice,

Având în vedere Avizul TMI2024-016342 din 28.05.2024 al Serviciului Juridic,

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism,  ecologie, sport  şi culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Luând în considerare:

- Acordul de Parteneriat încheiat pentru dezvoltarea de proiecte comune de transport și mobilitate în județele Caraș-Severin și Timiș, semnat în data de 1 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare,

- Acordul de asociere în vederea achiziționării în comun a serviciilor de realizare a Studiului de Prefezabilitate (după caz) și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - frontieră”, semnat de partenerii Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Consiliul Județean Caraș-Severin și Consiliul Județean Timiș, cu modificările și completarile ulterioare,

- Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1.448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, prin care proiectul Reabilitare/Modernizare infrastructura feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - Frontieră a fost inclus în Lista proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare, potrivit prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,

- Protocolul de implementare a proiectului ,,Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - Frontieră” nr. 3839/29.01.2024   încheiat între Asocierea formată din Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Județul Caraș-Severin, Județul Timiș, pe de o parte, și Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, pe de altă parte,

- Adresa nr. 9411/12.03.2024 a Direcției Programe Europene Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin care confirmă că documentația la faza Studiu de soluție respectă tipul de intervenție asumat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru implementare în cadrul PNRR, Componenta 4 – Investiția 1 – Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare,

ȚInând cont de necesitatea încheierii unui nou acord de asociere în vederea implementării în comun a Etapei I: ”Lucrări de tip renewal” din Componenta B  Reșița Nord – Voiteni, parte a obiectivului de investiții: ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - frontieră”,

 Având în vedere prevederile:

- art. 1 alin. 5 și art. 121 din Constituția României, republicată;

- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d) și alin. 7 lit. k), alin. 2 lit. e) coroborat cu alin. 9 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Articole

Art.1. Se aprobă Acordul de Asociere în vederea implementării Etapei I: ”Lucrări de tip renewal” din cadrul Componentei B:  Reșița Nord - Voiteni (definită în ghidul PNRR: lucrări de reînnoire infrastructură feroviară pentru secțiunea Reșița Nord  - Voiteni), parte a obiectivului de investiție ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița frontieră”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, dl. Dominic Fritz, să semneze, în numele Municipiului Timișoara, Acordul de asociere prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează Municipiul Reșița în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și a Acordului de asociere (anexa la prezenta hotărâre).

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Timișoara prin Direcția Generală de Investiții și Mentenanță din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Timișoara.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu, și totodată se comunică de către Secretarul Municipiului:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;

            - Structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

            - Echipei de Implementare a Proiectului;

            - Primarului Municipiului Reşiţa;

           -  Consiliului Județean Timiș;

           -  Consiliului Județean Caraș Severin;

           -  CNCF ”CFR” S.A.

           - Mass - mediei locale.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, ........................, cu un număr de .............  voturi pentru, voturi abţineri ......., voturi împotrivă ......., din totalul de  ......  consilieri/membri prezenţi.

 

Este utilă această pagină?