Proiect HCL din 2024-05-29

privind exprimarea intenției Municipiului Timișoara de preluare în administrare a bunurilor imobile identificate prin CF nr. 404092

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-015322/21.05.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-015326/21.05.2024 al Direcției Economice – Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-015326/21.05.2024;

Având în vedere Procesele- Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedereAdresa Societății de Transport Public Timișoara S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024- 020804/14.05.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 73/2023 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea Planului de restructurare al obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2021, întocmit de SPANDA SPRL, conform Ordonanței de Guvern nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

Având în vedere Deciziile Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili nr. 50110/14.06.2023 și nr. 51127/21.09.2023;

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale;

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante;

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice n 1054/2016 pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea;

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În confotrmitate cu prevederile art. 263 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local, în calitate de acționar unic al Scoietății de Transport Public Timișoara S.A., își exprimă intenția de preluare în administrare a bunurilor imobile identificate prin CF nr. 404092, din mun. Timișoara, Str. Intrarea Doinei, nr. 2,  Județul Timiș, zona Calea Aradului, respectiv:

  1. Clădire sediu administrativ cu regim de înălțime P+1 Etaj - nr. inv 10054, nr cadastral 404092-C1, suprafața construită la sol 213 mp, suprafața construită desfășurată 213 mp;
  2. Centrul de vânzare bilete și abonamente cu regim de înălțime P+1 Etaj – nr. inv 10055,nr cadastral 404092-C2, suprafața construita la sol 481 mp, suprafața construită defășurată 481 mp;
  3. Platformă parcare – nr. inv. 12345.

Art. 2: Municipiul Timișoara se obligă ca bunurile menționate la art. 1 din prezenta hotărâre să fie destinate uzului și interesului public, cu condiția menținerii acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data preluării în administrare și să prevadă în bugetul propriu de venituri și cheltuieli sumele destinate amenajării sau a unor eventuale investiții pentru utilizarea bunurilor imobile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;

- Societății de Transport Public Timișoara S.A;

- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?