Proiect HCL din 2024-02-16

aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare în vederea predării-preluării personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. ASEMT2024-441/09.02.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. ASEMT2024-442/09.02.2024 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare în vederea predării-preluării personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara;

- Adresa nr. 2021/01.02.2024, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-298/01.02.2024 a Inspectoratul Școlar Județean Timiș corectată prin Adresa nr. 2295/06.02.2024, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-394/07.02.2024,  și prin Adresa nr. 2488/09.02.2024, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-440/09.02.2024, prin care se comunică situația centralizată a personalului medical de specialitate care urmează a se prelua în structura de personal medico-sanitar angajat de autoritățile administrației publice locale,

- Adresa nr. 2361/05.02.2024 a Direcției de Sănătate Publică Timiș, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-395/07.02.2024 privind avizarea situației centralizate a personalului de specialitate medico-sanitar emisă de Inspectoratul Școlar Județean Timiș în vederea încheierii/semnării protocoalelor;

- Adresa nr. R2887/06.02.2024 a Consiliului Județean Timiș, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-396/07.02.2024, prin care informează că nu va prelua personalul de specialitate medico-sanitar din învățământul special preuniversitar de stat;

- Avizul Serviciul Management Operațional nr. TMI2024-003931/15.02.2024 din cadrul Direcției Management Intern a Municipiului Timișoara;

- Avizul Compartimentului Juridic al Administrației pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara din data de 09.02.2024 la Raportul de specialitate nr. ASEMT2024-442/09.02.2024 precum și Avizul Serviciului Juridic al Municipiului Timișoara din data de 15.02.2024;

- Avizul Direcției Economice a Municipiului Timișoara nr.  442/13.02.2024;

 

Având în vedere avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Luând în considerare cadrul legislativ aplicabil:

-  art. 248 alin. (24) și (24^1) din Legea nr. 198/2023 – învățământului preuniversitar, cu modificările și completările uterioare,

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2.508/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, rectificat,

- Ordinul comun nr. 3.040/114/670/2024 al Ministerului Educației, Ministerului Sănătății și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv din unitățile de învățământ special de stat, și a celui din creșele publice arondate unităților de învățământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autoritățile administrației publice locale,

- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 3 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare,

-  art. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

-  art. 22 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit a) și d), alin. (3), lit. c) și e), art.133 alin. (2), 196, 580 și 589 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 134, alin. (3) lit. b și (4) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1. (1) Se aprobă preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara conform Ordinulului comun nr. 3.040/114/670/2024 al Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și în conformitate cu: Adresa nr. 2021/01.02.2024 a Inspectoratul Școlar Județean Timiș înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-298/01.02.2024, corectată prin Adresa nr. 2295/06.02.2024, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-394/07.02.2024, și prin Adresa nr. 2488/09.02.2024, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-440/09.02.2024, Adresa nr. 2361/05.02.2024 a Direcției de Sănătate Publică Timiș, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-395/07.02.2024, Adresa nr. R2887/06.02.2024 a Consiliului Județean Timiș, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-396/07.02.2024. 

(2) Se modifică Organigrama aprobata prin HCLMT nr. 576/2023 prin înființarea în cadrul Compartimentului Asistență Medicală a Direcției Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ a structurilor: Cabinete Medicale Creșe și Cabinete Medicale Învățământ Special, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se modifică Statul de Funcții aprobat prin HCLMT nr. 576/2023 prin adăugarea a 38 de posturi de cadre medicale aferente personalului medical ce va fi preluat, în sensul completării structurii de personal existente cu 13 posturi de medic și 25 de posturi de asistent medical, în baza situației centralizate transmise prin Adresa nr. 2021/01.02.2024 a Inspectoratul Școlar Județean Timiș înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-298/01.02.2024, corectată prin Adresa nr. 2295/06.02.2024, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-394/07.02.2024, și prin Adresa nr. 2488/09.02.2024, înregistrată la Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara cu nr. ASEMT2024-440/09.02.2024, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin HCLMT nr. 576/2023 prin adăugarea atribuțiilor specifice cabinetelor înființate precizate la alin.(2), conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Salarizarea personalului preluat se va face în conformitate cu prevederile art. 3 şi 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, prin decontarea lunara de către Direcția de Sănătate Publică Timiș, în conformitate cu art. 82, alin. (7) și (8) și art. 248 alin. (24) și (24^1) din Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 2. (1) Se împuternicește Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara reprezentată legal prin Directorul general să semneze în calitate de primitor protocoalele de predare-preluare a personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, reprezentate legal prin directori, în calitate de predători.

(2) După semnarea/încheierea protocoalelor de către autoritățile abilitate, hotărârea va produce efecte juridice conform actelor normative antemenționate.

 

Art. 3. Directorul general și compartimentele funcționale din cadrul Administrației pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara implicate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform prevederilor legale și a competențelor stabilite.

 

Art. 4.  Încadrarea personalului pe noile funcții contractuale înființate din cadrul Administrației pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara se realizează prin decizii emise de Directorul general și prin încheierea contractelor individuale de muncă, cu respectarea termenelor și a procedurilor legale.

 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară din actele administrative emise anterior.

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată se comunică:

  • Instituției Prefectului - Județul Timiș;
  • Primarului Municipiului Timișoara;
  • Administrației pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara;
  • Mass-mediei locale.

Este utilă această pagină?