Proiect HCL din 2024-05-21

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea sediului social al societății

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-014283/13.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-014401/13.05.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 15.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-014401/13.05.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa Societății Horticultura S.A. înregistrată cu nr. MTM2024-018347/19.04.2024 și Decizia Consiliului de Administrație al Horticultura S.A. nr. 4/05.04.2024 referitoare la mutarea sediului social al societății;

Având în vedere art. 3  intitulat "Sediul societății" din Actul constitutiv al Societății Horticultura S.A. actualizat la data de 19.03.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și  alin (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1)  lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: (1) Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Horticultura S.A. Timișoara pentru aprobarea noului sediu social al Societății Horticultura S.A.

            (2) Art. 3 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

             "Sediul societății este situat în mun. Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, et. 3, Corp B, Județul Timiș, România."

              (3) Celelalte prevederI ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

              (4) Se mandatează doamna Siteanu-Stoianov Codrina pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea înregistrării la ORC Timiș a prezentelor modificări.

Art. 2: Adunarea Generală a Acționarilor Horticultura S.A. va avea loc la sediul actual al societății din Municipiul Timișoara, str. Emanoil Ungureanu nr. 5, în data de ............... la ora .....

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Horticultura S.A. și Horticultura S.A.       

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Direcțiilor, Serviciilor și Compartimentelor - din cadrul aparatului   de specialitate al Primarului;

            - Societății Horticultura S.A. Timișoara;

            - Doamnei MILITARU Elena - Rodica;

            - Domnului MOȘIU Simion;

            - Mass - media locale.

Este utilă această pagină?