Proiect HCL din 2024-03-29

privind aprobarea Programului de investiţii al operatorului regional al serviciilor de utilitate publică, de alimentare cu apă și canalizare AQUATIM S.A. din surse proprii, pentru anul 2024

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-8161/19.03.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-8554 din data de 21.03.2024 al  Direcției Generale Investiții și Mentenanță, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
            Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr .TMI2024-8554/28.03.2024;
            Având în vedere avizul Direcţiei Economice nr. TMI2024-8554/28.03.2024;
            Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa cu nr. 5425/DT-SP/07.03.2024, a operatorului Aquatim S.A. și înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-012101/11.03.2024;

Având în vedere Hotărârea adunării generale a acționarilor Aquatim S.A. nr.1/28.02.02024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aquatim S.A. pentru anul 2024 și avizat, în prealabil, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiș;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

            Potrivit prevederilor art. 10, alin (1), pct. b) și art. 12 din Legea nr. 241/2006 privind  serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

            Avand în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional  AQUATIM SA Timişoara;

            Avînd în vedere prevederile art. 17, alin. 7, și art. 18, alin. 15  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timișoara nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi  AQUATIM SA;

            În temeiul  art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. 3),  lit. c),din Ordonaţa  de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.139 alin.(1) și (3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonaţa  de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Programul de investiții al operatorului regional Aquatim S.A. din surse proprii, pentru anul 2024 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, și operatorului regional AQUATIM SA Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcţiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
                 - Aquatim S.A.;
                 - Mass-media locale;

Este utilă această pagină?