Proiect HCL din 2024-05-24

privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 8 situat în Timișoara, Blv. Regele Carol I (fost Blv. Tinereții) nr.2, conform Deciziei civile nr. 1156/A/18.10.2023, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr.23056/325/2021*

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobarea proiectului nr. MTM2024-005471/09.05.2024, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. MTM2024-005471/09.05.2024, al Direcției Generale valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT - Serviciul Administrare si Valorificare Patrimoniu, Compartiment Fond Locativ, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. MTM2024-005471/09.05.2024;

 Având în vedere dispozitivul Deciziei civile nr. 1156/A/18.10.2023, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr.23056/325/2021*;

Având în vedere cererea nr. MTM2024-005471/06.02.2024, formulată de domnul Iancuți Ioan;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de S.C. Appraisal and Valuation SA, care a stabilit prețul de vânzare pentru apartamentul nr.8 situat în Timișoara, Blv. Regele Carol I  (fost Blv. Tinereții) nr.2, compus din 3 camere și dependințe, în conformitate cu dispozitivul sentinței judecătorești,  ca fiind de 99.500 lei, echivalentul a 20.017 Euro, prețul urmând să fie actualizat la cursul B.N.R. la data efectuării plății;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (1) și (2), lit. c), alin. (6) lit. b)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1), art.nr.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Articole

Art.1 : Se ia act de dispozitivul Deciziei civile nr. 1156/A/18.10.2023, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr.23056/325/2021*, definitivă;

Art.2 : Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. Appraisal and Valuation SA, care a stabilit prețul de vânzare pentru apartamentul nr.8 situat în Timișoara, Blv. Regele Carol I  (fost Blv. Tinereții) nr.2, compus din 3 camere și dependințe, în conformitate cu dispozitivul sentinței judecătorești,  ca fiind de 99.500 lei, echivalentul a 20.017 Euro, prețul urmând să fie actualizat la cursul B.N.R. la data efectuării plății;

Art.3 : Se mandatează dl. Dominic Fritz, Primar, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Administrare si Valorificare Patrimoniu, Compartiment Fond Locativ din cadrul Direcției Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului;

- Domnului Iancuți Ioan

Este utilă această pagină?