Proiect HCL din 2024-02-21

- privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2024 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr.TMI2024- 002080/30.01.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024-002080/30.01.2024 al Serviciului Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare;

Având în vedere avizul Direcţiei Economice din data de TMI2024-002080/08.02.2024;                             

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.02.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-002080/30.01.2024;                               

Având în vedere adresa nr.949 din 26.01.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr.MTM2024-003794 din 29.01.2024, prin care se solicită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș plata cotizaţiei pentru anul 2024 stabilită prin Hotărârea nr.19 din 29.12.2023 a Adunării Generale a Asociaților “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș);

Având în vedere Hotărârea  nr.1 din 11.05.2016 a Adunării Generale a Asociaților “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș)”;

Având în vedere Hotărârea nr.19 din 29.12.2023 a Adunării Generale a Asociaților “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș);

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.474/16.12.2021 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale  “ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ (ADID TIMIȘ), aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.95/24.02.2009;

Având în vedere Avizele Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică , drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile art.46, alin. (1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 90, alin.(1), art.129, alin.(2), lit. b), e) și  alin.9, lit.c din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și  completările ulterioare;

   În temeiul art.139 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art. 1 Se aprobă cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, aferentă anului 2024, în valoare de 759.059 lei.

Cuantumul cotizației ce revine membrilor ADID Timiș pentru anul 2024, este în cuantum de 2,80 lei/locuitor pentru fiecare unitate administrativ-teritorială membră ADID Timiș.

Conform datelor definitive din Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021, populația rezidentă a Municipiului Timișoara este de 250.849 locuitori. Calculul cotizației s-a efectuat potrivit datelor definitive cu privire la populația rezidentă pentru unitatea administrativ- teritorială membră ADID Timiș din Recensământul populației și locuințelor runda 2021, iar valoarea cotizației rezultate la fiecare unitate administrativ-teritorială s-a actualizat cu rata anuală a inflației de 8,07% calculată pentru perioada de referință octombrie 2022-octombrie 2023, conform Fișei de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, care constituie Anexa nr.1 la Hotărârea AGA  ADID Timiș nr.19/29.12.2023.

 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 759.059 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2024, Capitolul 74.02.05.01.20.01.30.- Salubritate

 

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubrizare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

 

Art.4 Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

  - Instituției Prefectului – Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

 - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al

             Primarului Municipiului Timișoara;

- Serviciului Managementul Deșeurilor și Salubrizare;

- ADID Timiș;

 - Mass - media  locale.

Este utilă această pagină?