Proiect HCL din 2024-03-28

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe proprietate și fațade, amplasare stație de încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare, amplasare totem și/sau unipol, realizare împrejmuire, racorduri la utilitățile publice, organizare șantier (modificare PUZ aprobat prin HCL 213/2010)”, str. I. Vacarescu nr: 1 – 5, CF 405633, Timişoara

Motivație

Având în vedere Referatul nr. TMI2024-006829/07.03.2024 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;

    Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-007239/12.03.2024 - al Directiei Generale Urbanism și Planificare Teritorială din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
    Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.03.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-007239/12.03.2024;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
    Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
    Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
    Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
    Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
    Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 390/26.10.2021 privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism";
    Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 49/29.10.2020, respectiv de Avizul Arhitectului Sef nr. 01/09.01.2024;
    Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 89/27.01.2020 prelungit pana la 26.01.2022 și 330/14.02.2022, prelungit pana la 13.02.2025, respectiv prevederile Deciziei de încadrare nr. 17/09.02.2023 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
    În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

1. Aprobarea Planul Urbanistic Zonal Zonal „Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe proprietate și fațade, amplasare stație de încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare, amplasare totem și/sau unipol, realizare împrejmuire, racorduri la utilitățile publice, organizare șantier (modificare PUZ aprobat prin HCL 213/2010)”, str. I. Vacarescu nr: 1 – 5, CF 405633, Timişoara, documentaţie elaborată de proiectant 3D ARCHIDRAW SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. CONSTANTIN CIOCAN –   pentru categoria D și E, proiect nr. 03/2020, la cererea inițiatorului SC LIDL ROMANIA SCS.

 2. Indicii propuşi prin documentaţie sunt următorii:

 • Zona de dotari si servicii publice:
 • - regim de inaltime maxim P+1E+Er;
 • - POTmax = 50%;
 • - CUTmax = 1;
 • - Hmax cornisa=11,50m;
 • - Hmax coama/atic= 15,50 m;
 • - Se va respecta limita maximă de implementare a construcţiilor, respectând retragerile impuse conform planşei nr. U02 „Reglementări urbanistice - zonificare”:
 • Spaţii verzi: minim 30% din suprafața reglementată conform Deciziei etapei de incadrare nr. 17/09.02.2023 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu si se adopta fara aviz de mediu. Se vor respecta prevederile HCL 289/21.06.2022 privind aprobarea actualizării și prelungirii "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020".
 • Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
 • În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
 • Circulații și servituți: conform P.U.G. Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 457/17.10.2023;
 • Circulaţii şi accese: accesul auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2021-002294/11.11.2021 şi planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
 • Echipare tehnico-edilitară: Conform planșei 01-ED – „Plan reglementări hidroedilitare” și cu respectarea condițiilor impuse prin Avizul pentru rețelele existente nr. 429/27.06.2022.

 

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe proprietate și fațade, amplasare stație de încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare, amplasare totem și/sau unipol, realizare împrejmuire, racorduri la utilitățile publice, organizare șantier (modificare PUZ aprobat prin HCL 213/2010)”, str. I. Vacarescu nr: 1 – 5, CF 405633, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.569 m², situat în Timișoara, str. I. Vacarescu nr: 1 – 5, înscris în CF nr. 405633 nr. cad. 405633, delimitat la nord-est parcele proprietate privată (cad 405872 si top 17033/1), la nord-est parcele proprietate privată (top 17031, top 17030, top 17028-17029, top 17026-17027, cad 420502), la est str. I. Văcărescu, la sud-est blv. 16 Decembrie 1989, la sud-vest parcele proprietate privată (cad 423814, top 17009-17010), la vest parcele proprietate privată (top 17008/1, top 17006, cad 4057354, 402106, top 17001, top 16998/2, 16999/2/1), are ca proprietar pe SC LIDL ROMANIA SCS.

4. Autorizaţia de construire se va emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat cu nr. UR2021-002377/11.03.2021.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala inițiatorului.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe proprietate și fațade, amplasare stație de încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare, amplasare totem și/sau unipol, realizare împrejmuire, racorduri la utilitățile publice, organizare șantier (modificare PUZ aprobat prin HCL 213/2010)”, str. I. Vacarescu nr: 1 – 5, CF 405633, Timişoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Este utilă această pagină?