Proiect HCL din 2024-05-24

prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 690/1999, încheiat cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notingher Teodora, pentru spaţiul situat în Timişoara, P-ța Țepeș Vodă nr. 1

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-015182/20.05.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.  TMI2024-013214/26.04.2024 al Compartimentului Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT ;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de - Anexă la Raportul de specialitate nr .  TMI2024-013214/26.04.2024;

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. MTM2024-006966/12.02.2024  a  Societății  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notingher Teodora;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere  Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere  Procesul Verbal al şedinţei din data de  18.03.2024  a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea  de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.441/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.  253/2023;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Articole

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 690/1999 pentru spațiul cu altă destinație, situat în Timişoara, P-ța Țepeș Vodă nr. 1, înscris în CF 403693-C1 Timișoara, (nr. CF vechi 970), încheiat cu Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notingher Teodora, pe o perioadă de 3 ani,  până la data de 05.05.2027.
Art. 2: Se aprobă încheierea actului adiţional.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcța  Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:  
  - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
  - Primarului Municipiului Timişoara;
  - Direcţiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului; 
  - Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notingher Teodora;
  - Mass-media locale.

Este utilă această pagină?